Nepal Gazette

 नेपाल राजपत्र खण्ड ६९ भाग ५, बैशाख २ गते, २०७६ (सडक उपभोग दस्तुर दर बृद्धि सम्बन्धमा)

नेपाल राजपत्र खण्ड ६० भाग ५, असार १४, २०६७ (सडक उपभोग दस्तुर दर सम्बन्धमा)

नेपाल राजपत्र खण्ड ५२ भाग ३ पुष १५, २०५९ (सडक बोर्ड नेपाल)