कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा