पत्रको जानकारी

सूचना 

 

सडक बोर्ड नेपालले मिति २०७७/०४/०१ गते देखि दर्ता चलानीलाई विद्युतीय माध्यमबाट व्यवस्थापन गरी सम्बन्धीत निकायहरूला वेभसाइतको Track Document बाट आफ्नो पत्र सम्बन्धी जानकारी हेर्न मिल्ने गरी नयाँ सफ्टवेयर संचालन गरेको व्यहोरा सम्बन्धीत सबैमा जानकारी गराइन्छ  ।